https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2022/09/couple-g46f9ae0b7_640-1.jpg
News / Teknikstödd vård: Vård i en mo...

Teknikstödd vård: Vård i en modern värld

Som tidigare diskuterats är teknikstödd vård (TEC) ett ett paraplybegrepp som används för att beskriva och hänvisa till telemedicin och televård, telemedicin, men även mobila, elektroniska och digitala hälsovårdstjänster. Med de tekniska framstegen som finns tillgängliga utvecklas tillämpningen av TEC ständigt. 

Vårdgivare och sjukvårdspersonal har numera tillgång till flera verktyg för att hantera specifika och komplexa utmaningar inom vårdbranschen. I Storbritannien finns TSA bransch- och rådgivningsorganet för teknikstödd vård. TSA arbetar även för att öka användningen av digitala lösningar och teknikbaserad vård inom hälso- och sjukvården.

Teknikstödd vård är inte begränsat till de verktyg och enheter som används av både vårdgivare och vårdtagare. TEC handlar framför allt om att utveckla och ytterligare förbättra system för att skapa en bättre arbetsmiljö för vårdgivare och även göra det möjligt för vårdtagare att bli mer självständiga. Med andra ord, att göra vården för patienter och andra vårdtagare mer kvalitativa, effektiva och ändamålsenliga.

 

Tekniska framsteg som medför möjligheter för vården idag                                                  

Innan digitala och smarta lösningar kom var vårdbranschen huvudsakligen beroende av analog teknik. I en rapport som publicerades 2019 konstaterades det att den stora majoriteten av teletjänsterna i Europa fortfarande är beroende av analoga plattformar.  Även om dessa lösningar fortfarande är funktionella och har fördelar är de digitala och smarta lösningar som finns tillgängliga idag fördelaktiga inom televård, telemedicin och telehälsa. Både vårdtagare och vårdgivare kan vinna mycket på dessa smarta innovationer.

Inom televården finns det redan icke bärbara sensorer i form av radars som placeras i patientens närhet. De kan på ett tillförlitligt sätt övervaka rörelser och ljud och snabbt meddela larmcentraler eller vårdgivare i en möjlig nödsituation. Det finns även smarta kameror på marknaden idag, enheter som har utvecklats med hänsyn till patientens integritet och kan konfigureras så att de endast vänder sig till patienten eller vårdtagaren under schemalagda övervakningsfönster. Alla vårdtagare kan välja att få ouppkopplade multifunktionella röstassistenter installerade för att kunna styra sina enheter i hemmet, vilket ger en mer sömlös upplevelse.

 

Datas roll för att driva den teknikbaserade vården framåt

Som tidigare nämndes förändras och förbättrar innovationer ständigt landskapet och tillämpningarna av TEC. Användningen av data är en av de största bidragande faktorerna. Det samma gäller konceptet med vård när som helst och var som helst. Med vård när som helst och var som helst kan patienterna tas om hand omedelbart, eftersom vem som helst som har tillgång till larmhanterings-systemet och den aktuella vårdgivaren kan hantera och intensifiera larmhändelserna och förhindra eventuella nödsituationer. Läkare och sjukvårdspersonal kan också få tillgång till patienternas journaler i samförstånd, tack vare datainsamling och datadelning i realtid. 

Personspecifika lösningar möjliggörs genom datainsamling i realtid. Det rör sig bland annat genom enheter som kan studera och lära sig användarens rörelser och dagliga aktiviteter och som kan varna vårdgivaren vid ovanliga förändringar som kan tyda på misstänkta tecken på sjukdom. 

Effekten av det analoga till digitala skiftet i den teknikstödda vården

Övergången från analog till digital teknik i Storbritannien kommer att vara helt och hållet genomförd 2025. När detta sker kommer de enheter som fortfarande är anslutna till den analoga plattformen att upphöra att fungera, och eftersom 2025 närmar sig snabbt kommer dessa enheter därför att erbjudas mindre stöd från leverantörerna. TSA rekommenderar att system och enheter som används inom TEC snabbt bör övergå till teknik eller plattformar som är utformade för att fungera tillförlitligt via digitala fasta nät eller mobilnät. Vid sidan av detta finns rekommendationer om att granska effekterna och påverkan av tjänsteleverantörens övergång till deras larmtjänster. 

 

Att övergå från analoga plattformar kan till en början verka skrämmande, men det kan vara till stor nytta för tjänsteleverantörer, vårdgivare och vårdtagare. Traditionella lösningar blir allt dyrare att underhålla, medan digitala system är lättare att uppdatera och ändra vid behov. Genom att övergå till digitala plattformar kan leverantörerna dessutom använda moderna lösningar som är skräddarsydda exakt för deras specifika behov och därmed lösa komplexa och specifika problem. Viktigare är att en plattformsleverantör som Skyresponse kan hjälpa till med en smidig övergång, tack vare deras implementering av deras molnbaserade plattform.

 

Implementera avancerade TEC-lösningar idag med Skyresponse                        

Även om gamla och analogt baserade teknikbaserade vårdlösningar och enheter fortfarande fungerar någorlunda, kommer en övergång till digitala plattformar att ge betydande fördelar som uppväger de initiala kostnaderna och utmaningarna i samband med den faktiska övergången från dessa analoga plattformar. Skyresponse erbjuder en 100 % molnbaserad och framtidssäker plattform som gör det möjligt för tjänsteleverantörer att bygga ett system som tillgodoser sina specifika behov. Den skalbara plattformen som Skyresponse tillhandahåller gör dessutom det möjligt för användarna att enkelt utöka sitt system, lösningar och erbjudande när de anser som lämpligt.