https://skyresponse.com/wp-content/uploads/2023/01/phone.jpg
News / Utforska fördelarna med modern...

Utforska fördelarna med moderna lösningar för televård

Artikeln beskriver fördelarna med moderna lösningar för televård och deras betydelse för vård och omsorgen branschen.

Televård har varit en integrerad del av hälso- och sjukvården i allmänhet – och speciellt inom äldreomsorgen – och har utvecklats till moderna, innovativa lösningar som syftar till att möta de ökande behoven hos alla vårdtagare. Generellt sett används ofta begreppet televård för att beskriva användningen av teknik för att ge distansvård till personer med fysiska eller andra utmaningar, vilket innebär att alla som kan dra nytta av sådana hälsovårdstjänster. Definitionen utvecklas dock ständigt, särskilt i och med tillkomsten och utvecklingen av digital och smart teknik inom vårdbranschen. 

Med dagens alternativ kan äldre och andra vårdtagare få den vård de behöver, vilket är en grundläggande faktor med tanke på vikten av personlig vård.

 

Fördelar med modern och digital televård 

Varje lösning för distansvård är anpassad till den specifika demografiska grupp som den har valts för och erbjuder oersättliga fördelar för vårdgivare, vårdpersonal och vårdtagare, till exempel patienter och äldre. Detta har även varit fallet under de tidiga skedena när de traditionella lösningarna har varit det huvudsakliga operativa systemet. I dag ökar utvecklingen av innovationer inom teleovården de nämnda fördelarna och erbjuder lösningar på mycket specifika och komplexa utmaningar inom till exempel äldreomsorgen. 

Några av fördelarna

  • Flexibla lösningar – moderna system och lösningar för televård kan implementeras modulärt, särskilt med tillgången till molnbaserade plattformar. Patienter och vårdtagare inom televård kan därmed välja att bara införa de specifika lösningar som de behöver eller kräver. 
  • Personligt anpassade lösningar – varje patient och vårdtagare har olika och specifika behov, så att införa system och lösningar för teletjänster med tankesättet one-size-fits-all som enda tillvägagångssätt skulle utan tvekan vara ett stort misstag. Med de flexibla alternativ som finns tillgängliga i dag kan vårdtagarna dra nytta av mycket personliga lösningar. 
  • Lättanvända lösningar för hemmet – vårdtagare kan välja att införa användarvänliga lösningar som smarta röststyrda assistenter i sina hem, som sedan kan anslutas och användas i synergi med andra smarta lösningar, till exempel radarsystem för falldetektering och smarta kameror.
  • Sömlös implementering och integrering av enheter – molnbaserade plattformar gör det möjligt för användarna att enkelt integrera moderna enheter och lösningar i sina system, vilket är särskilt användbart med tanke på den gradvisa övergången från enheter för teletjänster på analoga plattformar.
  • Säkra och självständiga levnadsförhållanden – moderna telekomlösningar ger vårdtagare friheten att leva självständigt, samtidigt som de ger en enorm förbättring av livskvaliteten. Andra lösningar gör det möjligt för släktingar och närstående att enkelt interagera och kontakta en viss vårdtagare, eftersom de även har möjlighet att integreras i deras system.                                                                                                                                              

I takt med att de tekniska innovationerna fortsätter att driva televården framåt kommer vårdtagare och vårdgivare att dra ännu större nytta av utvecklingen.

 

 Att förstå televård – Var befinner vi oss i dag med televård? 

Teletjänstlösningar kan vara så enkla som en telefon som är ansluten till en övervakningscentral för larm- och nödsituationer, men dagens tekniska innovationer har förändrat det sätt som vården levereras till patienterna. Den kommande analoga nedsläckningen i Storbritannien 2025, och ut i Europa till 2035, kommer även att göra gamla, föråldrade analoga lösningar inaktuella, vilket gör att leverantörerna av lösningar fram till dess successivt kommer att övergå till digitala system och lösningar.

Traditionellt sett har telesystem använts bland äldre personer och andra klienter som larm vid fall och andra nödsituationer som kräver omedelbar respons från övervakningscentralerna. I dag omfattar teletjänsterna smarta sensorer, smarta och videofria lösningar för falldetektering, mobilappar som integreras i teletjänstsystemen och till och med medicineringsrobotar som används för att hjälpa kunderna att följa sina rutiner för medicinering.

Data och artificiell intelligens (AI) bidrar även till att forma framtidens televård, genom smart och säker användning och insamling av patientuppgifter. Det kan användas för att effektivisera vårdprocesser och tjänster, till exempel vård när som helst och var som helst, vilket gör det möjligt för vårdtagare och läkare. Till exempel läkare och allmänläkare, att få tillgång till patientuppgifter på begäran, vilket möjliggör en sömlös leverans av vårdtjänster. 

Ett exempel på tillämpning av artificiell intelligens inom televård är användningen av kameror eller sensorer som kan studera och lära sig mönstren hos den klient som övervakas. Om klienten uppvisar ett ovanligt beteende eller ett beteende som tyder på en nödsituation eller sjukdom kommer vårdpersonalen eller övervakningscentralen omedelbart att larmas. Detta kan tyckas vara enkelt, men med hjälp av artificiell intelligens kan sensorerna eller kamerorna upptäcka även de mest subtila avvikelser från patientens beteende, som till exempel att ligga i sängen längre än vanligt. 

 

Utmaningarna med teletjänster

Televård har varit till stor nytta för både vårdgivare och vårdtagare, men trots detta är vissa fortfarande tveksamma till att förlita sig på televårds lösningar på grund av olika faktorer, till exempel oro för integritet och säkerhet, ovilja och kanske till och med oförmåga och rädsla för att anpassa sig till moderna lösningar, samt vårdhemmets lednings oro för de initiala kostnaderna för att införa lösningarna.

Smarta lösningar och enheter för televård försöker dock även lösa dessa problem. Moderna lösningar för fjärrövervakning ger till exempel användarna möjlighet att endast övervaka vårdtagaren eller patienten vid bestämda tidpunkter under dagen, vilket ger användarna en mycket mindre påträngande övervakningslösning. Dessutom kan personalens tid spenderas mer effektivt då de inte fysiskt behöver träffa varje patient, och ekonomiska och miljömässiga besparingar då smart kameraövervakning också minskar resandet mellan olika patienter för övervakning. 

 

Utnyttja moderna telekomlösningar idag med Skyresponse

För att fullt ut utnyttja fördelarna med dagens moderna telekomlösningar är det nödvändigt att samarbeta med en lika kompetent plattformsleverantör. Skyresponse erbjuder en 100 % molnbaserad och framtidssäker plattform med obegränsad skalbarhet, vilket gör det möjligt för vårdgivare att implementera lösningar som de finner lämpligt och i slutändan uppfylla patienternas och andra vårdtagares specifika behov.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att lära dig mer om vår plattform och våra lösningar.               

Contact – Skyresponse